Privatlivspolitik

Handelsbetingelser

 

Anvendelse

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af vare eller ydelse hos Din Camp ApS (SC), medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem SC og Køber.

 

Priser

Vi tager forbehold for evt. tekst og trykfejl. Alle priser er opgivet incl. moms. Din Camp ApS forbeholder sig den fulde ret til i løbet af sæsonen at ændre på de givne priser for alle camps, linjer og div. produkter, i tilfælde af manglende salg af pladser, ændrede leveringpriser, slutspurtsrabatter, diverse kampagner og lignende.

 

Tilmelding

Tilmelding til Din Camp sker online via vores eget tilmeldingssystem.

Ved tilmelding skal forælder eller værge oplyse om særlige behov, herunder kost, allergier og sygdomme/diagnoser. Din Camp ApS forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på baggrund af særlige behov, som vi ikke kan efterkomme, hvad enten dette skyldes praktiske årsager eller manglende fagligt eller pædagogisk personale.

Forældre eller værger er forpligtet til at opgive ovenstående oplysninger fyldestgørende og korrekt i forbindelse med tilmelding. Såfremt Din Camp ApS konstaterer, at ovenstående oplysninger er urigtige, kan Din Camp ApS bortvise deltageren øjeblikkeligt uden at yde refundering.

Ved tilmelding til én af vores produkter accepteres det samtidig, at man automatisk tilmeldes til Din Camps nyhedsmailliste.

Pulsskolen hverken udleverer, deler eller sælger deltagernes eller forældre/værgers personlige oplysninger til tredjeparter.

 

Betaling

Betaling foregår ved online tilmelding.

Der er mulighed for at vælge mellem hhv. straksbetaling og ratebetaling.

Ved straksbetaling betales det fulde beløb i forbindelse med bestillingen.

Ved ratebetaling tillægges et gebyr på DKK 99,- til den samlede ordre. Køber betaler et depositum for at benytte sig af ratebetaling. Depositum modregnes i den samlede ordre.

Depositum kan være forskelligt alt afhængig af hvilket produkt der bestilles.

Køber vælger derefter selv hvornår og over mange rater restbeløbet indbetales. Dog skal det samlede beløb på ordren være indbetalt senest 42 dage (6 uger) før datoen for campstart. Er dette ikke sket, forbeholder Din Camp ApS sig retten til at videresælge pladsen til anden side. Indbetalte beløb refunderes ikke.

 

Refundering af køb

Som udgangspunkt er købet bindende, og kan ikke refunderes. Køber har dog til enhver tid 14 dages fuld returret, fra købstidspunktet, ved køb over Din Camps webshop.

Sker afbestillingen herefter indenfor følgende tidsfrister refunderes som følger:

  • Ved afbestilling senest d. 1. marts opkræves 20% af deltagergebyret.
  • Ved afbestilling senest d. 1. april opkræves 50% af deltagergebyret.
  • Ved afbestilling efter d. 1. april opkræves det på det tidspunkt fuldt indbetalte beløb.

 

Refundering ifm. Coronavirus (Covid-19)

I tilfælde af, at sommerens camps ikke kan afvikles under sikre forhold, som følge af Coronavirus (Covid-19), får ALLE der har tilkøbt vores afbestillingsgebyr, refunderet 100% af deltagergebyret. Andre gebyrer som administrationsgebyr, afbestillingsgebyr og ratebetalingsgebyr refunderes ikke.

Har man IKKE tilkøbt afbestillingsgebyret bliver deltagergebyret indsat på “Min Side”, så det kan bruges på en tilmelding til sommeren 2022.

 

Afbestillingsgebyr

Et betalt afbestillingsgebyr sikrer Køber en refundering af deltagerbetalingen, når deltager ikke kan påbegynde Din Camp opholdet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst.

Ved refundering af deltagerbetalingen refunderes administrationsgebyr, afbestillingsgebyr og evt. bestilt StartKit ikke. Afbestillingsgebyret dækker ikke hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestilling, var til stede ved køb af opholdet.

I tilfælde af afbestilling skal du straks underrette Din Camp på tlf. 31 50 98 50 eller på info@dincamp.dk, og senest inden tidspunktet for påbegyndelsen af opholdet. Deltagerbetalingen refunderes kun mod forevisning af lægeerklæring, som er udfyldt senest den dato, hvor Din Camp opholdet skulle påbegyndes. Indsendelse af lægeerklæring skal fremsendes senest 8 dage efter afbestilling af Din Camp opholdet.

Afbestillingsgebyret dækker ikke sygdom/tilskadekomst der opstår i løbet af Din Camp opholdet.

 

Tilfredshedsgaranti

Din Camp ApS tilbyder sine kunder mulighed for at benytte sig af Din Camps tilfredshedsgaranti.

Tilfredshedsgarantien betyder, at skulle Din Camp efter de to første dage ikke leve op til dine eller dit barns forventninger, så giver vi dig pengene tilbage.

Rent praktisk skal du senest kl. 19.00 tirsdag aften henvende dig på campkontoret og meddele os din utilfredshed. Herefter skal du aflevere de udleverede materialer samt forlade campen.

Bemærk, at på vores DayCamps skal du meddele din utilfredshed på campen senest tirsdag kl. 14.00 til camplederen.

For at kunden kan påkalde sig refundering på baggrund af tilfredshedsgarantien, skal der foreligge en konkret utilfredshed med selve Din Camp produktet. Dette vil sige omkring træningen, maden, overnatningen og andre konkrete forhold, hvor Din Camp har kontrol over disse. I tilfælde af hjemve eller i situationer, hvor det fra Din Camps side skønnes at en deltager ikke er enten fysisk eller psykisk i stand til at gennemføre et ophold på Din Camp, dækker garantien derfor ikke. Der kan i visse tilfælde gives dispensation fra dette, i form af udskydelse af det pågældende ophold til en anden camp.

Administrationsgebyr, afbestillingsgebyr og evt. bestilt StartKit refunderes ikke på baggrund af tilfredshedsgarantien.

 

Venteliste

Venteliste vil blive oprettet, så det er muligt at overtage pladser fra evt. deltagere, som springer fra. Hvis du vil oprettes på vores venteliste, skal du via vores tilmeldingsmodul tilmelde dig denne.

 

Transport af deltagere

Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Din Camps ansatte i særlige tilfælde kan transportere deltagere under vores camps, herunder transportere deltagere i den ansattes egen bil.

Transport sker alene i særlige tilfælde, som f.eks. ved pludselig opstået skade, som ikke skønnes at kræve tilkaldelse af ambulance, o.lign. Transport må alene foretages af personer tilknyttet Din Camp, og ansatte med en ansættelsesbevis og gyldigt kørekort.

Transport må alene ske under overholdelse af Færdselslovens regler. Din Camp ApS påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere.

 

Oprettelse af hold

For at et hold bliver oprettet kræver det en tilmeldingsgrad på 50 %. Såfremt Din Camp ikke kan honorere en Købers ønske om et bestemt hold pga. for få tilmeldte deltagere vil Køber minimum 2 uger inden camp start få besked herom. Køber vil blive tilbudt en anden uge eller et andet hold. Såfremt Køber ikke ønsker at tage imod dette tilbud, eller der ikke er plads på andre uger eller hold, vil det fulde beløb, Køber har indbetalt, blive refunderet.

 

Aflysning af et arrangement

Din Camp ApS forbeholder sig retten til at aflyse et arrangement. Såfremt dette sker tilbagebetales den fulde deltagerbetaling til Køber.

 

Forsikring og Ansvar

Ved deltagelse hos Din Camp ApS er det til en hver tid Købers egne forsikringer der er gældende. Det gælder både ved tilskadekomst, bortkomne egendele o.lign.

Deltagelse i Din Camps arrangementer forudsætter at forældre/værger accepterer nærværende betingelser ved tilmelding og dermed accepterer, at deltagelse sker for eget ansvar og på egen risiko.

Der gøres opmærksom på, at deltagere i et vist omfang holdes under opsyn, men at vores camps ikke afholdes på et lukket område, og at Din Camp derfor ikke kan gøres ansvarlig for bortkomne børn, som følge af manglende efterlevelse af anvisninger fra de ansatte.

Skulle levering af varen/ydelsen være forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Din Camp ApS for ethvert ansvar. Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker leveringen.

 

Købsaftale

Bestilling foregår via vores eget tilmeldingssystem, hvor alle, for købet, relevante oplysninger skal udfyldes. Ordrebekræftelsen modtages automatisk på den registrerede mailadresse. Ønsker du en ny ordrebekræftelse tilsendt, bedes du kontakte os på info@dincamp.dk.

 

Sikkerhedsforhold

På hjemmesiden anvendes SSL-kryptering af de data der sendes over nettet, og dermed er kortbetaling hos os ligeså sikkert som i enhver anden fysisk forretning.

Transaktionerne håndteres via Yourpays betalingsgate.

Din Camp ApS registrerer ikke dine kort- og kontooplysninger.

 

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger der registreres hos Din Camp ApS, vil på intet tidspunkt blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjepart.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem køber og Din Camp ApS i forbindelse med en købsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Elektronisk kontakt

Ved tilmelding og reservation gives der samtykke til, at Din Camp må kontakte køber elektronisk, i forbindelse med kampagner og information relateret til Din Camp og vores produkter. Køber kan altid frabede sig elektronisk kontakt, ved at afmelde sig i det afsendte.

 


Video & Foto-optagelse

I forbindelse med afviklingen af vores camps vil vi lave video- og fotooptagelser af de aktiviteter, der foregår på campen. Vi gør opmærksom på, at materialet evt. vil blive brugt til promotion af de forskellige typer camps.

Hvis I som forældre ikke ønsker, at jeres barn bliver filmet/fotograferet på campen, anmoder vi om at modtage en erklæring om dette, senest 7 dage inden campstart. Erklæringen skal sendes til info@dincamp.dk.

 

Ved tilmelding accepteres iøvrigt vores privatlivspolitik.

 

Skulle du have spørgsmål eller reklamationer er du velkommen til at kontakte os:

Din Camp ApS
Raffinaderivej 10, co/ TAP1
DK-2300 København S
Tlf.: 31 50 98 50
info@dincamp.dk

Hold dig opdateret

Uforpligtende - og kan afmeldes med ét klik