Betingelser

§1 Anvendelse

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af varer eller ydelse hos Din Camp ApS, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem Din Camp og Køber.

 

§2 Priser

Vi tager forbehold for evt. tekst og trykfejl. Alle priser er opgivet incl. moms. Din Camp ApS forbeholder sig den fulde ret til i løbet af sæsonen at ændre på de givne priser for alle camps, linjer og div. produkter, i tilfælde af manglende salg af pladser, ændrede leveringpriser, slutspurtsrabatter, diverse kampagner og lignende.

 

§3 Tilmelding

Tilmelding til Din Camp sker online via vores eget tilmeldingssystem.

 

§4 Hjemsendelse / Advarsler

En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. Din Camp bestemmer suverænt om der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Forældre og kontaktpersoner holdes løbende informeret.

  • Hjemsendelse sker for egen regning.
  • Ved hjemsendelse refunderes indbetalinger ikke.
  • Hjemsendelse annullerer ikke en eventuel betalingspligt.

 

§5 Betaling

Betaling foregår ved online tilmelding.

Der er mulighed for at vælge mellem hhv. straksbetaling og ratebetaling.

Ved straksbetaling betales det fulde beløb i forbindelse med bestillingen.

Ved ratebetaling tillægges et gebyr på DKK 99,- til den samlede ordre. Køber betaler et depositum for at benytte sig af ratebetaling. Depositum modregnes i den samlede ordre.

Depositum kan være forskelligt alt afhængig af hvilket produkt der bestilles.

Køber vælger derefter selv hvornår og over mange rater restbeløbet indbetales. Dog skal det samlede beløb på ordren være indbetalt senest 28 dage (4 uger) før datoen for campstart. Er dette ikke sket, forbeholder Din Camp ApS sig retten til at videresælge pladsen til anden side. Indbetalte beløb refunderes ikke.

 

§6 Refundering af køb

Din tilmelding er bindende fra købstidspunktet, og kan derfor, som udgangspunkt ikke refunderes.

Ved tilkøb af afbestilling ydes der dog 14 dages returret på deltagergebyret, og senere afbestilling efter følgende regler:

Ved tilkøb af afbestilling sker refundering efter følgende tidsfrister:

  • Ved afbestilling senest d. 1. marts opkræves 20% af deltagergebyret.
  • Ved afbestilling senest d. 1. april opkræves 50% af deltagergebyret.
  • Ved afbestilling efter d. 1. april opkræves det fulde deltagergebyr. Der er betalingspligt af eventuelt udestående.

 

§7 Afbestillingsgebyr

Et betalt afbestillingsgebyr sikrer Køber en refundering af deltagerbetalingen, når deltager ikke kan påbegynde Din Camp opholdet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst.

Ved refundering af deltagerbetalingen refunderes administrationsgebyr, afbestillingsgebyr og evt. bestilt tøjpakke ikke. Afbestillingsgebyret dækker ikke hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestilling, var til stede ved køb af opholdet.

I tilfælde af afbestilling skal du straks underrette Din Camp på tlf. 31 50 98 50 eller på [email protected], og senest inden tidspunktet for påbegyndelsen af opholdet. Deltagerbetalingen refunderes kun mod forevisning af lægeerklæring, som er udfyldt senest den dato, hvor Din Camp opholdet skulle påbegyndes. Indsendelse af lægeerklæring skal fremsendes senest 8 dage efter afbestilling af Din Camp opholdet.

Afbestillingsgebyret dækker ikke sygdom/tilskadekomst der opstår i løbet af Din Camp opholdet.

Ved FamilieCamp er det vigtigt, at der tilkøbes afbestilling til alle familiemedlemmer. Hvis én person bliver syg op til camp, og derfor er forhindret i at deltage, vil deltagergebyrer for hele familien blive refunderet, ved fremvisning af lægeerklæring.

 

§8 Specialkost

På camps med overnatning, kan du informere os, hvis der er noget du ikke spiser.

Det samme gælder hvis der er andre ting, som du vurderer vi bør vide ifm. din tilmelding.

Ved specialkost som glutenallergi, mælkeallergi eller andet der kræver større ændringer i menuplanen, er du som deltager selv ansvarlig for at medbringe fødevarer til vores køkkenpersonale.

Du er altid velkommen til at skrive til os, for at høre ind til menuen. Men det er ultimativt deltagerens eget ansvar at sikre, at man ikke indtager kost man enten ikke kan tåle eller spiser af andre grunde. Vi er gerne behjælpelige med at guide efter bedste evne.

 

§9 Venteliste

Venteliste vil blive oprettet, så det er muligt at overtage pladser fra deltagere, som springer fra. Hvis du vil oprettes på vores venteliste, skal du via vores tilmeldingsmodul tilmelde dig denne.

§10 Transport af deltagere

Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Din Camps ansatte i særlige tilfælde kan transportere deltagere under vores camps, herunder transportere deltagere i den ansattes egen bil.

Transport sker alene i særlige tilfælde, som f.eks. ved pludselig opstået skade, som ikke skønnes at kræve tilkaldelse af ambulance, o.lign. Transport må alene foretages af personer tilknyttet Din Camp, og ansatte med et ansættelsesbevis og gyldigt kørekort.

Transport må alene ske under overholdelse af Færdselslovens regler. Din Camp ApS påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere.

 

§11 Badning på strand og i svømmehal

Ture til strand eller svømmehal kan forekomme på campen. Badning ved strand eller friland finder kun sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der skal inden badning tillades være sikkerhed for, at bund- og strømforhold m.v. ikke frembyder nogen fare. Badning foregår kun på et nøje afgrænset område, som er let at overskue. Der skal være konstant og uforstyrret overblik over deltagerne, når de er i vandet.

Det er tilladt at soppe til anklerne uden ovennævnte foranstaltninger. Badning i svømmehal og badeland finder kun sted, såfremt at der er uddannede livreddere tilstede.

 

§12 Oprettelse af hold

For at et hold bliver oprettet kræver det en tilmeldingsgrad på 50 %. Såfremt Din Camp ikke kan honorere en Købers ønske om et bestemt hold pga. for få tilmeldte deltagere vil Køber minimum 1 uge inden campstart få besked herom. Køber vil blive tilbudt en anden uge eller et andet hold. Såfremt Køber ikke ønsker at tage imod dette tilbud, eller der ikke er plads på andre uger eller hold, vil det fulde beløb, Køber har indbetalt, blive refunderet.

 

§13 Aflysning af et arrangement

Din Camp ApS forbeholder sig retten til at aflyse et arrangement. Såfremt dette sker tilbagebetales den fulde deltagerbetaling til Køber.

 

§14 Forsikring og Ansvar

Ved deltagelse hos Din Camp ApS er det til en hver tid Købers egne forsikringer der er gældende. Det gælder både ved tilskadekomst, bortkomne egendele o.lign.

Deltagelse i Din Camps arrangementer forudsætter at forældre/værger accepterer nærværende betingelser ved tilmelding og dermed accepterer, at deltagelse sker for eget ansvar og på egen risiko.

Der gøres opmærksom på, at deltagere i et vist omfang holdes under opsyn, men at vores camps ikke afholdes på et lukket område, og at Din Camp derfor ikke kan gøres ansvarlig for bortkomne børn, som følge af manglende efterlevelse af anvisninger fra de ansatte.

§14.1 Force Majeure

Skulle levering af varen/ydelsen være forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Din Camp ApS for ethvert ansvar. Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker leveringen.

 

§15 Købsaftale

Bestilling foregår via vores eget tilmeldingssystem, hvor alle, for købet, relevante oplysninger skal udfyldes. Ordrebekræftelsen modtages automatisk på den registrerede mailadresse. Ønsker du en ny ordrebekræftelse tilsendt, bedes du kontakte os på [email protected].

 

§16 Sikkerhedsforhold

På hjemmesiden anvendes SSL-kryptering af de data der sendes over nettet, og dermed er kortbetaling hos os ligeså sikkert som i enhver anden fysisk forretning.

Transaktionerne håndteres via Pensopays betalingsgate. Din Camp ApS registrerer ikke dine kort- og kontooplysninger.

 

§17 Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem køber og Din Camp ApS i forbindelse med en købsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København.

 

§18 Elektronisk kontakt

Se privatlivspolitik

 

§20 Video & Foto-optagelse

Se privatlivspolitik

 

Ved tilmelding accepteres iøvrigt vores privatlivspolitik.

Skulle du have spørgsmål eller reklamationer er du velkommen til at kontakte os:

Din Camp ApS
Vestergade 41, 1. tv
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: 31 50 98 50
[email protected]

Senest opdateret: 13. november 2023

Vores deltagere er ikke i tvivl
4.8 ud af 5. Baseret på 80+ anmeldelser.